Биологична възраст

Биологичната възраст - това е интегрална, комплексна оценка на морфологическото и физиологическото състояние на организма, докoлко показалите на жизнената дейност на нашия организъм се отклоняват от нормите, характерни за възрастта. Биовъзрастта се оценява на основание на 18 маркера по формулата на Biological Age algorithm of US National Health and Nutrition Survey (NHANES).