Маркери за сърдечно-съдов риск

Патологията на сърдечно-съдовата система е основна причина за заболяваемост, инвалидизация и смъртност в целия свят. Във връзка с това висока значимост има оценката на здравния статус и прогнозирането на потенциалните рискове има определянето на маркерите за сърдечно-съдов риск. Те могат да отразят измененията както на биохимично (хомоцистеин, липиден профил), така и на органно ниво (дебелината на интимата и масата на миокарда/ сърдечния мускул, дневния профил на кръвното налягане).